Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje

Zagotavljanje enakega dostopa mladih do visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh ter priložnosti za vseživljenjsko učenje so v središču strategije EU za mlade. Države članice in Evropska komisija so se poleg krepitve udeležbe mladih v formalnem izobraževanju dogovorile, da bodo spodbujale in priznavale njihovo vključevanje v neformalno in priložnostno učenje ter jim olajšale prehod med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela.

Zaveze EU na tem področju vključujejo izboljšanje preglednosti in potrjevanja spretnosti ter priznavanje kvalifikacij, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, spodbujanje priložnosti za mlade za študij in usposabljanje v tujini, uporabo formalnega izobraževanja in neformalnega učenja za spodbujanje kohezije in razumevanja med različnimi družbenimi skupinami ter podpiranje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva mladih.

V tem poglavju je predstavljen pregled glavnih politik in pobud za spodbujanje udeležbe mladih v izobraževanju in usposabljanju v naslednjih podpoglavjih:

6.1 Splošno ozadje

glavni trendi udeležbe mladih v izobraževanju in usposabljanju, kratek oris organizacije sistemov izobraževanja in usposabljanja ter pojmi, koristni za razumevanje kontekstov držav.

6.2 Upravljanje

način oblikovanja politik na področju izobraževanja in usposabljanja.

6.3 Preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja (ZOIU)

glavni ukrepi za preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja s strani mladih.

6.4 Potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja

sistemi, ki so mladim na voljo za potrjevanje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, ter za pridobitev kvalifikacij.

6.5 Čezmejna učna mobilnost

kako politike krepijo vlogo izobraževanja in usposabljanja pri zmanjševanju socialne izključenosti ter spodbujanju razvoja vključujočih vrednot in odnosov med mladimi.

6.6 Socialna vključenost z izobraževanjem in usposabljanjem

How policies reinforce the role of education and training in reducing social exclusion and encouraging the development of inclusive values and attitudes amongst young people

6.7 Spretnosti inovativnosti

kako nacionalni organi podpirajo mlade pri razvijanju spretnosti, pomembnih za inovacije.

6.8 Medijska pismenost in varna uporaba novih medijev

ukrepi za pomoč mladim pri razvijanju medijske pismenosti in digitalnih kompetenc ter zagotavljanju varne uporabe novih tehnologij in družbenih medijev.

6.9 Ozaveščanje o neformalnem in priložnostnem učenju ter kakovostnem mladinskem delu

kaj organi na najvišji ravni storijo za spodbujanje vrednosti neformalnega in priložnostnega učenja, doseženega tudi z mladinskim delom.

6.10 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.