Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Socialna vključenost

Socialna vključenost

Boj proti socialni izključenosti in revščini, ki prizadene veliko število mladih v Evropi, je ena od ključnih prednostnih nalog strategije EU za mlade. Evropske države so se zato zavezale, da bodo mladim, ki jim grozita revščina in socialna izključenost, zagotovile priložnosti in sredstva, potrebna za polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju. Vlade so se zavezale, da bodo vzpostavile politike, ki bodo podpirale mladinsko delo in mladinske centre, zmanjševale brezdomstvo, stanovanjsko in finančno izključenost, spodbujale dostop do kakovostnih storitev ter podpirale razvoj medkulturne zavesti in kompetenc za vse mlade.

V tem poglavju so predstavljene informacije o prizadevanjih posameznih držav za večjo vključenost mladih v družbo v naslednjih podpoglavjih:

4.1 Splošno ozadje

glavni izzivi za socialno vključenost mladih in koncepti, ki so koristni za razumevanje pristopov držav v boju proti socialni izključenosti.

4.2 Upravljanje

način oblikovanja politik na področju socialnega vključevanja mladih.

4.3 Strategije za socialno vključenost mladih

ali obstajajo in se izvajajo strategije za spodbujanje socialnega vključevanja mladih.

4.4 Programi vključevanja za mlade

ali so bili oblikovani posebni programi za obravnavo različnih vrst ranljivosti in zmanjševanje marginalizacije mladih.

4.5 Iniciative za spodbujanje socialne vključenosti in ozaveščanje

kako se spodbujajo socialna vključenost in evropske vrednote strpnosti, svobode in nediskriminacije.

4.6 Dostop do kakovostnih storitev

ali so vzpostavljene stanovanjske, zdravstvene, socialne ali finančne storitve, ki spodbujajo socialno vključenost mladih.

4.7 Mladinsko delo za spodbujanje socialne vključenosti

kakšna podpora je na voljo za dejavnosti mladinskega dela, ki pomagajo pri socialnem vključevanju mladih.

4.8 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.