Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Upravljanje mladinske politike

Upravljanje mladinske politike

Strategija EU za mlade spodbuja nacionalne organe, naj pri oblikovanju politik za mlade uporabljajo skupne pristope. Mladinske politike bi morale biti medsektorske, kar pomeni, da bi jih bilo treba oblikovati in izvajati s sodelovanjem organov, pristojnih za vsa področja, ki so pomembna za življenje mladih. Prav tako se podpira sodelovanje med nacionalnimi, evropskimi in svetovnimi organi pri obravnavanju mladinskih vprašanj in oblikovanju rešitev za izzive mladih. Drug pomemben vidik, ki ga poudarja strategija EU za mlade, je, da morajo politike temeljiti na analizah dejanskih razmer, v katerih živijo mladi, z drugimi besedami, politike morajo temeljiti na dokazih.

V poglavju 'Upravljanje mladinske politike' je opisano, kako se mladinska politika razvija in izvaja z obravnavo naslednjih področij:

1.1 Ciljna populacija mladinske politike

kako so mladi opredeljeni v posameznih državah

1.2 Državni zakon o mladini

ali obstaja poseben zakon, ki opredeljuje glavne pristope v mladinski politiki.

1.3 Državna strategija za mladino

ali obstaja posebna strategija, ki določa glavne prednostne naloge in instrumente za reševanje vprašanj mladih.

1.4 Odločanje v mladinski politiki

kako se oblikujejo politike za mlade in kdo jih oblikuje.

1.5 Medsektorski pristop z drugimi ministrstvi

ali mladinske politike upoštevajo prispevek različnih ministrstev na način, da je pristop celovit.

1.6 Oblikovanje mladinske politike na podlagi dokazov

ali in kako se dejanske informacije uporabljajo za pripravo analiz o položaju mladih in za podporo novim politikam.

1.7 Financiranje mladinske politike

kako se financirajo mladinske politike, vključno z uporabo sredstev EU.

1.8 Čezmejno sodelovanje na področju mladine

ali države v Evropi in zunaj nje sodelujejo pri reševanju skupnih vprašanj, ki zadevajo mlade.

1.9 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.